Tidsskrift

Leder

Arr. Idéhistorisk tidsskrift fyller 30 i år. Det har vi valgt å markere ved å lage et temanummer som retter et historisk søkelys mot det vi holder på med – nemlig å lage tidsskrift. Tidsskrifter har vært arnesteder for betydningsfulle intellektuelle miljøer og politiske bevegelser fra 1600-tallet og frem til i dag. Men hvilke roller har litterære, politiske eller vitenskapelige tidsskrifter søkt å spille i offentligheten og samfunnet?

Den noe langsomme periodiske utgivelsesrytmen til norske tidsskrifter i dag– som ligger et sted mellom dagspresse og årbok – gir mulighet for fordypning og refleksjon uten at kontakt med det dagsaktuelle går tapt. Situasjonen i dag gir likevel ikke grunnlag for optimisme for framtiden. Tidsskrifter er nedleggingstruet, offentlig støtte foreslås kuttet og det er et stadig press for overgang til digital medieplattform, hvor tidsskriftenes egenart ikke alltid lar seg overføre. Er tidsskriftene i ferd med å dø ut?

Den prekære situasjonen er hovedgrunnen til at vi i dette nummeret av Arr har ønsket å rette søkelyset mot tidsskriftenes historie. Hva er vi egentlig en del av når vi lager og når vi leser et tidsskrift? Gjennom å undersøke ulike roller tidsskrifter har forsøkt å spille i ulike historiske sammenhenger, ønsker vi å bidra til en refleksjon rundt hva slags fenomen tidsskrift egentlig er og har vært. Og kan være i framtiden.

Tilbake