Forfatterveiledning

Arr tar gjerne imot artikler og ideer til artikler både innenfor og utenom de kommende numrenes temaer.

21. juli 2019

Med alle manus må det følge med en forside med tittel, forfatterens navn, postadresse og epostadresse. Forfattere får et årsabonnement på Arr. Forslag til artikler sendes redaksjonen@arrvev.no.

Oppsett av manus

 • Manusets lengde skal være på 25.000–30.000 tegn inkludert mellomrom.
 • Leveres som Word-dokument (.doc eller .rtf) med 1,5 linjeavstand, færrest mulig formateringskoder.
 • Forfatterens navn settes over tittelen på første side. Navn på eventuell oversetter i kursiv under artikkelen. E-postadresse og institusjonstilhørighet settes helt til slutt.
 • Tittel, brødtekst og mellomtitler skal stå i Times New Roman 12 punkt.
 • Sluttnoter og litteraturliste i Times New Roman 10 punkt.
 • Alle sitater skal oversettes til norsk.

Linjeavstand, blanklinjer og innrykk

 • Tittel, mellomtitler og ingress skal stå i fet skrifttype. En blank linje over og under tittelen. Blank linje over, men ikke under mellomtitler.
 • Brødtekst skal ha avsnitt markert med manuelle tabulatorinnrykk.
 • Lange sitater, mer enn tre linjer i brødteksten, skilles ut med blank linje over og under.
 • Vi benytter oss av «guillemets» (doble vinkler) som anførselstegn. (På PC hold inne ALT-tasten og trykk 174 eller 175 på det numeriske tastaturet. På Mac hold inne skift og ALT og tast v eller b.)

Noteapparat og litteraturliste

 • Det skal refereres til kilder i tråd med vitenskapelig referansepraksis og i henhold til Chicago-stilen (Chicago 15A eller nyere), men uten å skille mellom første og senere henvisninger til samme kilde:
1 Krogh, Historie, forståelse og fortolkning, 19.
 • Det skal benyttes sluttnoter som nummereres fortløpende med arabiske tall. Sluttnotene skal ha overskriften «Noter».
 • Hvis det henvises til en bok eller artikkel med to eller flere forfattere, kan man anvende tegnet &. Ved tre eller flere forfattere skriver man «et al.».
 • Litteraturlisten skal stå etter sluttnotene under overskriften «Litteratur». Kildene sorteres alfabetisk og kronologisk etter etternavn:
Ashworth, William B. «Natural history and the emblematic world view». I The scientific revolution: The essential readings, redigert av Marcus Hellyer, 132–156. Blackwell essential readings in history. Oxford: Blackwell, 2003.

Krogh, Thomas. Med bidrag av Rolf Theil Endresen, Irene Iversen og Ragnhild Evang Reinton. Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter. 4 utg. Oslo: Gyldendal, 2003.

Vilkår

Ved å sende inn et manus aksepterer forfatteren følgende:

 • Artikkelen er ikke tidligere publisert eller sendt til vurdering i et annet tidsskrift.
 • Arr har enerett på publisering av artikler i 12 måneder fra publiseringsdato. Ved gjenpublisering skal det oppgis referanse til artikkelen i Arr.
 • Arr kan uten nærmere avtale gi tredjepart tillatelse til tilrettelegging og gjenpublisering av artikkelen på Arrs nettside, i tidsskrifttjenesten VIO og i aviser eller andre medier. Redigering som endrer artikkelens innhold, skal avtales eksplisitt med forfatter.
 • Forfattere får et årsabonnement på Arr.

Åpen tilgang

Tidsskriftet er abonnementsbasert og utgis med grønn åpen tilgang.

 • «Grønn åpen tilgang» betyr her at det aksepterte manuskriptet (eng. Author Accepted Manuscript (AAM)) kan deles med allmennheten etter at artikkelen har blitt utgitt i Arr, for eksempel ved å laste det opp i et åpent vitenarkiv.
 • Med «det aksepterte manuskriptet» menes den siste, fagfellevurderte versjonen av manuskriptet som ble godkjent av redaksjonen for publisering, før det sendes til videre språklig, grafisk og teknisk bearbeiding i regi av Arr-redaksjonen.
 • Publisering i Arr tilfredsstiller kravene til åpen tilgang som stilles av institusjoner som er tilsluttet cOAlition S’ Plan S og rettighetsstrategi (eng. Rights Retention Strategy), slik dette er definert per 1. januar 2023.
 • Forfatter beholder copyright til det aksepterte manuskriptet. Forfatter kan velge å dele det aksepterte manuskriptet med allmenheten, uten forsinkelse (embargo), men først etter at Arr har offentliggjort den endelige versjonen. Arr tillater at forfatter knytter en åpen lisens (f.eks. CC BY 4.0) til det aksepterte manuskriptet.