Arr søker bidrag om bygda

Mundal i Fjærland rundt forrige århundreskifte. Foto: Library of Congress

Arr søker bidrag om bygda

Hvordan er bygda forstått gjennom historien?

27. april 2020

I dagens Norge beskrives bygda ofte som et døende sted. Begrepet dukker opp i diskusjoner om fraflytting, sykehusnedleggelser og bompengeopprør. Men hva utgjør egentlig idéen om landsbygda? Er det et geografisk område eller en livsform, og hvordan har begrepet blitt forstått opp gjennom historien?

Forståelsen av bygda avhenger av hvem man spør. I et stereotypisk bilde av landsbygda sees den som en motsetning til det urbane og moderne, og den beskrives gjerne som noe fredfullt – som en oase i samfunnets ørken av høye krav og forventninger til individet. Samtidig opplever mange i distriktene at dette bildet ikke representerer deres egen virkelighet.

Spørsmålet om landsbygdas egenart og posisjon i samfunnet preger dagens offentlige debatt, både i Norge og i resten av verden – men i disse debattene mangler det ofte et idéhistorisk perspektiv. Arr etterlyser derfor artikler og essayer som kan belyse landsbygda som forestilling, og hvordan idéer om bygda formes historisk.

Tekstbidragene kan eksempelvis nærme seg temaet gjennom historiske saksstudier eller gjennom undersøkelser av relasjonen mellom sentrum og periferi i Norge eller internasjonalt. Samt artikler eller essay som nærmer seg landsbygdas forestillingsverden fra kunstvitenskapelige, litteraturvitenskapelige og kulturhistoriske perspektiver. Artiklene kan gjerne knyttes til dagens diskusjoner om landsbygdas posisjon og rolle i samfunnet, og vi oppfordrer bidragsytere til å se forbi stereotypiske representasjoner av bygda.

Eksempler på tematiske utgangspunkt til artikler:

  • Hva utgjør landsbygda i en avgrenset historisk kontekst?
  • Ulike opplevelser og erfaringer av landsbygda sett fra interseksjonelle perspektiv.
  • Iscenesettelser av det rurale i litteratur, kunst, kulturarv og i lokalhistorie.
  • Grensedragninger og motsetninger mellom sentrum og periferi.
  • Bruken av landsbygda som et ideal for politiske bevegelser gjennom historien.
  • Den historiske fremveksten av norsk distriktspolitikk og forestillinger om denne politikken.
  • Historiske undersøkelser av grupper og aktører som har hatt sitt virke eller sin tilhørighet i bygdemiljøer.

Deadline for idé eller abstract: 21. august 2020

Deadline for førsteutkast til artikkel: 4. desember 2020

Bidrag sendes til redaksjonen(at)arrvev.no

Se forfatterveiledning.