Arr søker bidrag om olje

Foto: Jan-Rune Smenes Reite, Pexels

Arr søker bidrag om olje

Arr søker bidrag om oljens lange og korte idéhistorie og spør hvordan oljen for eksempel har formet eller kommet til syne i film, litteratur, stortingsmeldinger, filosofi og økonomiske strukturer.

31. januar 2023

Energi ligger under og former et hvert samfunn. Energikildene vi benytter oss av setter avtrykk i mentalitet, politisk tenkning og kulturelle produkter. I dette nummeret av Arr – idéhistorisk tidsskrift ønsker vi å rette søkelyset mot en av vår tids mest dominerende energikilder: olje.

Olje finnes i mange former. Boksmålsordboka definerer olje som «flytende fettstoff som utvinnes av planter, dyr eller dypere jordlag og brukes til føde, legemiddel, brensel, drivstoff og andre tekniske formål». Inspirert av energihumaniora retter Arr blikket primært mot olje som energikilde og mot norsk oljehistorie. Det er en historie med lengre røtter enn Ekofisk-funnet i Nordsjøen senhøsten 1969. I hellegroper langs nordkysten av landet har det vært utvunnet olje fra sel- og hvalspekk helt tilbake til begynnelsen av vår tidsregning og langt inn i vikingtiden. Den kommersielle hvalfangsten tok til på 1600-tallet, og hvaloljen ble en viktig ressurs og handelsvare på det internasjonale markedet med Norge som en sentral aktør. Tankskip fraktet olje til verdensmarkedene fra oljefeltene i Midtøsten.

Olje er tett knyttet til menneskelig omforming av naturen med lange tidslinjer. Råolje består av lag på lag med organisk materiale fra en fjern fortid som hentes opp fra langt under jordskorpa, forbrukes, og gir fra seg utslipp som har virking langt inn i fremtiden. Hvalfangst utryddet dyrearter og endret økosystemer. I dette nummeret av Arr spør vi hvordan oljeutvinning påvirker forestillinger om tid og historie, fra dyptid, til vår egen geologiske tidsalder antropocen og inn i fremtiden.

Arr – idéhistorisk tidsskrift søker bidrag om oljens lange og korte idéhistorie og spør hvordan oljen for eksempel har formet eller kommet til syne i film, litteratur, stortingsmeldinger, filosofi og økonomiske strukturer.

Redaktører: Taran Palmstrøm Fenn og Thale Sørlie

Frist 1. utkast: 1. juni

Bidrag sendes til taranfe@gmail.com eller thale.sorlie@gmail.com