Vi søker bidrag om atlas

Den svenske presten Olaus Magnus’ overdådig illustrerte kart over Norden, tegnet og trykt i Venezia i 1527–1539. Foto: Wikimedia commons

Vi søker bidrag om atlas

Arr vil utforske kart som kunnskapsformat i et idéhistorisk perspektiv.

25. september 2023

Den mytologiske skikkelsen Atlas ble dømt av guden Zevs til å bære hele himmelhvelvingen på sine skuldre. I dag går de fleste av oss rundt med et detaljert kart over hele verden tilgjengelig i lomma. Google Maps lager reiseruter for oss og tillater at vi følger med i sanntid mens vi beveger oss i det fysiske rommet. Kart er på mange måter blitt så innarbeidet i dagliglivet at vi ikke tenker over kartenes teknologiske, materielle og kunnskapsmessige forutsetninger, for ikke å snakke om kartets kunnskapshistorie.

Ved å se på kart som kunnskapsformat søker nummeret å få øye på hvordan kart samler, organiserer og formidler kunnskap om verden. Samtidig åpner dette perspektivet for å studere de teknologiske og materielle sidene ved kart. Vi søker bidrag som undersøker ulike kartformater, fra de store verdensatlasene til tekniske og detaljerte sjøkart over et bestemt havområde.

Ved å undersøke kartenes idéhistorie vil nummeret belyse hvordan kart som kunnskapsformat organiserer andre former for kunnskap enn den rent geografiske. Middelalderens kristne mappamundi hadde den hellige byen Jerusalem som midtpunkt. I mange tidligmoderne kart fremstilles det fremmede og ukjente i randsonen av den utforskede verden som monstrøse skapninger. Mot slutten av 1800-tallet delte europeiske stormakter Afrika mellom seg ved å tegne opp grensene mellom koloniområdene med rette streker på et kart. Kart som kunnskapsformat er ikke nøytrale geografiske representasjoner av verden, men heller et medium som tvinger oss til å tenke om verden på bestemte måter.

Atlasnummeret skal undersøke karts evne til å organisere kunnskap i fortiden og i samtiden. Hvordan har kart vært med på å skape og legitimere verdensbilder, makt og herredømme? Hvilken rolle har kart og kartteknologi spilt i krigføring før og nå? Hvordan virker kartografiske fremstillinger av ekstremvær og klimaendringer inn på dagens klimadiskurs? Nummeret undersøker grunnleggende spørsmål om hvordan kart fremstiller og er med på å skape forestillinger om verden og hvilke konsekvenser disse fremstillingene har for vår navigasjon, i konkret og overført betydning.

Frist for førsteutkast: 1. februar 2024

Frist for ferdig artikkel: 20.mai 2024

Tekster sendes til redaksjonen(a)arrvev.no