Akademikernes samfunnsansvar

Leder

Arr fyller 25 år i 2014 og tar i dette jubileumsnummeret for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar. Med samfunnsansvar mener vi først og fremst hva slags ansvar akademikerne tillegges, oppmuntres til eller pålegges i og overfor samfunnet. Vi tenker her ikke bare på humaniora. Samfunnsansvaret vil kunne oppfattes å være forskjellig innenfor ulike fagområder til ulike tider, og det er viktig å få fram slike eventuelle forskjeller.

I forkant av dette nummeret arrangerte Arr en paneldebatt på Litteraturhuset og et seminar på Blindern. Tanken var å få folk fra ulike fagområder og administrative ståsteder til å si noe om hva de oppfattet som akademikernes samfunnsansvar. Alle innleggene unntatt ett er publisert i dette nummeret, noen av dem sterkt omarbeidet og utvidet (innleggene kan for øvrig ses på http://www.arrvev.no/nyheter/se-debatten-fra-litteraturhuset). I tillegg har vi kompletert innleggene med en del artikler om akademikernes samfunnsansvar i et historisk perspektiv. I dette nummeret håper Arr således å bidra til at man får et klarere grep om hva slags syn på akademikernes samfunnsrolle som (implisitt) legges til grunn i våre dager. Ved å lage temanummer om dette inviterer Arr akademikerne til å bidra til det offentlige ordskiftet, og vi håper derigjennom å bidra til at noen akademikere fyller sitt samfunnsoppdrag.

Tilbake