Helse

Leder

Hva er helse? Ifølge Verdens helseorganisasjon skal helse defineres som «en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller plager». Dette helsebegrepet omfatter langt flere sider av menneskets liv enn i tidligere tider. Helse er blitt et av de viktigste spørsmålene i vår tid, på både politisk, sosialt og individuelt nivå.

Begrepet om helse har sine røtter i biologien og medisinen, men forståelsen av de biologiske og medisinske prosessene er i stor grad påvirket og bestemt av historiske endringer i politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Ulike historiske epoker har hatt sin egen forståelse av helse, og sine egne systemer for helsefremmende tiltak. Tilnærmingen til helse sier gjerne noe om de dominerende verdiene i samfunnet, og kan knyttes til både økonomi, religion, sosial nytte og hedonisme.

Arr ønsker i dette nummeret å ta utgangspunkt i det altomfattende i vår tids helsebegrep, og se på utvidelsen av begrepet i et historisk perspektiv. Når ble helse politikk? Hva har kjennetegnet forholdet mellom kollektiv folkehelse og individets helse gjennom historien? Hvordan har helse vært knyttet til strategier for opplysning og disiplinering? Og hvorfor er «alt» blitt et spørsmål om helse i vår egen tid?

Tilbake